MR/OR/OC

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van IKC Startpunt en IKC Panta Rhei bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en is gericht op het onderwijsgedeelte van het IKC.
De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen betreffende de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen:

  • Begroting
  • Invulling cao
  • Taakbeleid
  • Schoolplan
  • Schoolgids
  • Nascholing
  • Formatie.

Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag is te vinden op de website.

Ouderraad (OR)
De taak van de ouderraad (OR) is:
• Het bevorderen van de bloei van het IKC.

• Het organiseren van allerlei festiviteiten, samen met het team, zoals: Sinterklaas, kerst, Pasen, het schoolkamp, de schoolreis, et cetera.

• Het verzorgen van thee en koffie op de rapport- en ouderavonden en helpen bij diverse activiteiten binnen en buiten de locaties.
De taakverdeling binnen de ouderraad

  • De penningmeester beheert de gelden van de vrijwillige bijdrage, de schoolreis, het schoolkamp en het spaarfonds.
  • Daarnaast zijn er heel veel hulpouders die allerlei activiteiten op school begeleiden zoals de bibliotheek, creatieve middagen, sportdagen, schoolreizen, museumbezoek en nog veel mee.

We willen graag laten weten dat we heel blij zijn met onze hulpouders!

Oudercommissie (OC)
De oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.
Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD.